Gui Pi Tang

Gui Pi Tang - Max Nature

Max Nature

$37.20 
SKU: TJ-F008

Gui Pi Tang also know as:
Ginseng & Longan Formula Function:
Tonifies Qi and Blood, Strengthens the Spleen, Nourishes the Heart, Calms the Shen Ingredients
Ginseng (Ren shen) 2.90g, Atractylodes Rhizome (Bai zhu) 2.90g, Hoelen (Fu ling) 2.90g, Astragalus Root (Huang qi) 2.90g, Angelica sinensis (Dang gui) 2.90g, Semen Zizyphi Spinosae (Suan zao ren) 2.90g, Longan Fruit (Long yan rou) 2.90g, Honey-fried Chinese Senega Root (Zhi yuan zhi) 2.90g, Licorice (Gan cao) 1.45g, Jujube (Da zao) 1.94g, Radix Aucklandiae Lappae (Mu xiang) 1.45g, Ginger (Sheng jiang) 1.94g Suggested Use
Take 1 gram 1-3 times per day with warm water orally Packing
100 g per bottle