Gu Zhi Shu Song Wan 骨质疏松丸

Gu Zhi Shu Song Wan 骨质疏松丸 - Max Nature

Ever Spring

$20.00 
SKU: N066

Functions
Gu Zhi Shu Song Wan is a traditional Chinese herb indicated for osteoporosis.Benefit the kidney and replenish the essence of bones. It is indicated for flaccidity of the knees and joints dizziness tinitus and pain. Directions
5-8 pills, 2-3 times a day. Package
200 Teapills per bottle
Net Wt. 1.27 oz (180mg) Ingredients
Ji dan ke - Eggshell, Gu sui bu - Rhizoma Drynariae, Bu gu zhi - Fructus Psoraleae, Du zhong - Cortex Eucommiae, Xu duan - Radix Dipsaci, Gou ji - Rhizoma Cibotii, Huai niu xi - Radix Achyranthis Bidentatae, Sang ji sheng - Herba Taxilli, Dang shen - Radix Codonopsis, Dan sen - Radix Salviae, Feng wang jiang