Gu Zhi Shu Song Wan 骨质疏松丸

Gu Zhi Shu Song Wan 骨质疏松丸 - Max Nature

Ever Spring

$20.00 
SKU: N066

Functions
Gu Zhi Shu Song Wan is a traditional Chinese herb indicated for osteoporosis.Benefit the kidney and replenish the essence of bones. It is indicated for flaccidity of the knees and joints dizziness tinitus and pain.

Package
200 Teapills per bottle
Net Wt. 1.27 oz (180mg)

Directions
5-8 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Ji dan ke - Eggshell, Gu sui bu - Rhizoma Drynariae, Bu gu zhi - Fructus Psoraleae, Du zhong - Cortex Eucommiae, Xu duan - Radix Dipsaci, Gou ji - Rhizoma Cibotii, Huai niu xi - Radix Achyranthis Bidentatae, Sang ji sheng - Herba Taxilli, Dang shen - Radix Codonopsis, Dan sen - Radix Salviae, Feng wang jiang