Gu Ci Xiao Tong Wan 骨刺消痛丸

Gu Ci Xiao Tong Wan 骨刺消痛丸 - Max Nature

Ever Spring

$20.00 
SKU: N044

Functions
Gu Ci Xiao Tong Wan is a traditional Chinese herb indicated for arthralgia. Nourish blood to dispel wind and dredge meridians to relieve pain. Specially for pain in the joints.

Package
200 Pills per bottle

Directions
5-8 Pills with warm water, 2-3 times daily

Ingredients
Radix Aconiti Carmichaelii Preparata - Zhi Chuan Wu, Radix Aconiti Kusnezoffii Preparata -Zhi Cao Wu, Radix Gentiana Macrophyllae - Qin Jiao, Radix Angelicae Dahuricae - Bai Zhi, Radix Glycyrrhizae - Gan Cao, Rhizoma Dioscoreae Hypoglaucae - Bi Xie, Rhizoma Dioscoreae Nipponicae - Chuan Shan Long, Semen Coicis - Yi Yi Ren, Rhizoma Arisaematis - Tian Nan Xing, Flos Carthemi - Hong Hua, Radix Angelicae Sinesis - Dang Gui, Radix Cynanchi Paniculati - Xu Chang Qing