Geng Nian An Wan 更年安丸

Geng Nian An Wan 更年安丸 - Max Nature

Max Nature

$8.20 
SKU: TL149

Functions
This formula nourishes Yin and clears Heat. It is used for such symptoms: hot flushes, night sweats, restlessness, mood swing, anxiety.

Package

192 pills (4 packs x 48)

Directions
Take 12 to 16 pills, 2 to 3 times daily with warm water.

Ingredients
Zhen Zhu Mu (Concha Margaritifera), Fu Xiao Mai (Fructus Tritici Levis), Fu Ling (Poria cocos), Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae Chinensis), He Shou Wu (Radix Polygoni Multiflori), Xuan She (Radix Scrophulariae), Shu Di (Radix Rehmanniae Preparata), Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), Ze Xie (Rhizoma Alismatis), Lu Hui (Aloe)