Geng Nian An Wan 更年安丸

Geng Nian An Wan 更年安丸 - Max Nature

Ever Spring

$20.00 
SKU: N043

Functions
Geng Nian An is an all natural Chinese herbal supplement used for menopause symptoms like hot flashes, restlessness, and insomnia.

Package
200 Pills per bottle

Directions
5-8 Pills with warm water, 2-3 times daily

Ingredients
Rhizoma Alismatis - Ze Xie, Cortex Moutan - Mu Dan Pi, Concha Margaritifera Usta - Zhen Zhu Mu, Radix Rehmanniae Preparata - Shu Di Huang, Radix Scrophulariae - Xuan Shen, Poria - Fu Ling, Magnetium - Ci Shi, Fructus Schisandrae - Wu Wei Zi, Caulis Polygoni Multiflori - Shou Wu Teng, Tritici Levis - Fu Xiao Mai, Ramulus Uncariae cum Uncis - Gou Teng This product contains No Sugar, Artificial Color or Flavor
100% Natural