Ge Xia Zhu Yu Tang

Ge Xia Zhu Yu Tang - Max Nature

Kamwo-Meridian

$16.99 
SKU: MCT-GXZYT

Functions
Invigorate the blood, dispel blood stasis, promote the movement of qi, and alleviate pain

Package
240 Teapills per bottle

Suggested Use
8 pills, three times per day

Ingredients
Trogopterori Faeces (Dry-fried) - Wu Ling Zhi (Chao),Dong Quai - Dang Gui,Sichuan Lovage Rhizome - Chuan Xiong,Peach Seed - Tao Ren,Tree Peony Root-Bark - Mu Dan Pi,Chinese Peony Root w/ Bark - Chi Shao,Lindera Tuber - Wu Yao,Chinese Licorice Root - Gan Cao,Corydalis Yanhusuo Tuber - Yan Hu Suo,Cyperus Rhizome - Xiang Fu,Safflower Flower - Hong Hua,Bitter Orange Mature Fruit - Zhi Ke