GB-6

GB-6

Max Nature

$26.90 
SKU: HC-37

Internal: 3 capsules TID, between meals
90 capsules, 747 mg

Contraindications: Pregnancy

 

Ingredients

Turmeric root* (yu jin), Corydalis root* (yan hu suo), Dandelion root* (pu gong ying), Melia fruit* (chuan lian zi), Bupleurum root* (chai hu), chinese Salvia root (dan shen)

Pinyin Reference: Chuan Lian Zi