Fu Zi Li Zhong Wan

Fu Zi Li Zhong Wan - Max Nature

Kamwo-Meridian

$16.99 
SKU: MCT-FZLZW

Functions
Warm the yang, dispel cold, augment the qi, and strengthen the Spleen

Package
240 Teapills per bottle

Suggested Use
8 pills, three times per day

Ingredients
Aconite (Processed) - Fu Zi (Zhi),Codonopsis Root - Dang Shen,Bai-Zhu Atractylodes Rhizome - Bai Zhu,Ginger (Dried) - Gan Jiang,Chinese Licorice Root (Honey-fried) - Zhi Gan Cao