Fu Zi Li Zhong Tang

Fu Zi Li Zhong Tang - Max Nature

Kamwo-Meridian

$27.99 
SKU: MPC-FZLZT

Functions
Warm the yang, dispel cold, augment the qi, and strengthen the Spleen

Package
100 capsules per bottle

Suggested Use
3 to 6 capsules three times per day

Ingredients
Aconite (Processed) - Fu Zi (Zhi),Asian Ginseng (red) - Ren Shen (Hong),Bai-Zhu Atractylodes Rhizome - Bai Zhu,Ginger (Dried) - Gan Jiang,Chinese Licorice Root (Honey-fried) - Zhi Gan Cao