Fu Ke Ba Zhen Wan

Fu Ke Ba Zhen Wan - Max Nature

Kamwo-Meridian

$16.99 
SKU: MCT-FKBZW

Functions
Tonifies and augments the qi and blood

Package
240 Teapills per bottle

Suggested Use
8 pills, three times per day

Ingredients
Asian Ginseng (Red) - Ren Shen (Hong),Bai-Zhu Atractylodes Rhizome - Bai Zhu,Poria Sclerotium - Fu Ling,Chinese Licorice Root (Honey-fried) - Zhi Gan Cao,Dong Quai - Dang Gui,Chinese Peony Root w/o Bark - Bai Shao,Rehmannia Root Tuber (Prepared) - Shu Di Huang,Sichuan Lovage Rhizome - Chuan Xiong,Fresh Ginger - Sheng Jiang,Jujube Fruit - Da Zao