Fu Fang Qing Dai Wan 复方青黛丸

Fu Fang Qing Dai Wan 复方青黛丸 - Max Nature

Ever Spring

$20.00 
SKU: N153

Functions
Fu Fang Qing Dai Wan is a traditional Chinese herb indicated for deficiency syndromes. Nourishing Yin (vital essence) and clearing away the heat-evil.

Package
200 Pills per bottle

Directions

5-8 Pills with warm water, 2-3 times daily
Herbalist may recommend a more specific dosage for individuals with specific needs

Ingredients
Indigo Naturalis - Qing Dai, Fructus Pruni Memu - Wu Mei, Herba Taraxaci - Pu Gong Ying, Radix Arnebiae - Zi Cao, Radix Angelicae Dahuricae - Bai Zhi, Radix Salviae Miltiorhiae - Dan Shen, Cortex Dictamni Dasycarpi Radicis - Bai Xian Pi, Massa Medicata Fermentata - Jian Qu, Rhizoma Cyrtomii - Guan Zhong, Rhizoma Smilacis Glabrae - Tu Fu Ling, Herba Portulacae - Ma Chi Xian, Rhizoma Dioscoreae Septemlobae - Mian Bi Xie, Fructus Crataegi - Shan Zha, Fructus Schisandrae - Wu Wei Zi