Fu Fang Jie Geng Wan 复方桔梗丸

Fu Fang Jie Geng Wan 复方桔梗丸 - Max Nature

Ever Spring

$20.00 
SKU: N013

Functions
Fu Fang Jie Geng Wan is a traditional Chinese herb indicated for cough. It can purge fire to regulate qi flow to relieve cough.

Package
200 Pills 180mg each
1.2oz (36g)

Directions
5-8 pills 2-3 times a day

Ingredients
Radix Platycodi - Jie Geng, Radix Polygalae - Yuan Zhi, Flos Farfarae - Kuan Dong Hua, Radix Glycyrrhizae - Gan Cao