Fortify Stomach Teapills Xiang Sha Yang Wei Wan 香砂养胃丸

Fortify Stomach Teapills Xiang Sha Yang Wei Wan 香砂养胃丸 - Max Nature

Max Nature

$14.70 
SKU: MW-3645

Functions
Regulates Qi in the Middle Jiao, Harmonizes the Stomach, Descends Stomach Qi, Drains Dampness, Transforms Phlegm, Eliminates Food Stagnation, Tonifies Spleen Qi

Suggested Use:
8 pills, 3 times daily

Package
200 Teapills per bottle
Net Wt. 1.2 oz (33g)

Ingredients
Atractylodes macrocephala rhizome - Bai Zhu, Poria cocos fungus - Fu ling, Citrus reticulata peel - Chen Pi, Pinellia ternata rhizome - Ban Xia, Aucklandia lappa root - Mu Xiang, Pogostemon cablin herb - Huo Xiang, Cyperus rotundus rhizome - Xiang Fu, Amomum kravanh fruit - Bai dou kou, Magnolia officinalis bark - Hou Po, Amomum longiligulare fruit - Sha Ren, Citrus aurantium fruit-immature - Zhi Shi, Ziziphus jujuba fruit - Da Zho, Glycyrrhiza uralensis root - Gan cao, Zingiber officinale rhizome-fresh - Sheng jiang, Botanical wax, Talcum