Fang Ji Huang Qi Wan

Fang Ji Huang Qi Wan - Max Nature

Kamwo-Meridian

$16.99 
SKU: MCT-FJHQW

Functions
Augment the qi, dispel wind, strengthen the Spleen, promote urination, and reduce edema

Package
240 Teapills per bottle

Suggested Use
8 pills, three times per day

Ingredients
Stephania Root - Han Fang Ji,Astragalus Root - Huang Qi,Bai-Zhu Atractylodes Rhizome - Bai Zhu,Chinese Licorice Root (Honey-fried) - Zhi Gan Cao,Jujube Fruit - Da Zao,Fresh Ginger - Sheng Jiang