Fang Feng Tong Sheng Wan

Fang Feng Tong Sheng Wan - Max Nature

Max Nature

$16.99 
SKU: HerbalTimes-1580

Functions
Removes heat from the body surface and the internal heat manifested by chills, high fevers, headaches, dizziness, dry mouth, sore throat, coughing, and vomiting. It is also a very good herbal remedy for eczema, dermatitis, and asthma. Packing

100 pills (30 grams) Suggested Usage

4 pills, 3 times a day. Ingredients

Shi Gao, Hua Shi, Lian Qiao, Fang Feng, Dang Gui, Jing Jie, Bai Shao, Bai Zhu, Jie Geng, Sheng Jiang, Gan Cao, Bo He, Zhi Zi, Chuan Xiong, Mang Xiao, Huang Qin, Da Huang