Er Long Zuo Ci Wan 耳聋左慈丸

Er Long Zuo Ci Wan 耳聋左慈丸 - Max Nature

Ever Spring

$20.00 
SKU: N016

Functions
Er Long Zuo Ci is a Chinese herbal medicine specially formulated for tinnitus and hearing loss. It is derived from Liu Wei Di Huang Wan, a well known Chinese herbal medicine that nourishes the body's Yin. Er Long Zuo Ci Wan is commonly used by Chinese doctors for tinnitus and hearing loss due to Kidney Yin deficiency.

Package
200 Pills 180mg each
1.2oz (36g)

Directions
5-8 pills 2-3 times a day

Ingredients
Poria - Fu Ling, Cortex Moutan - Mu Dan Pi, Rhizoma Alismatis - Ze Xie, Radix Bupleuri - Chai Hu, Radix Rehmanniae Preparata - Shu Di Huang, Rhizoma Dioscoreae - Shan Yao, Fructus Corni - Shan Zhu Yu