Du Huo Ji Sheng Tang

Du Huo Ji Sheng Tang - Max Nature

Kamwo-Meridian

$28.99 
SKU: MCT-DHJST

Functions
Expel wind-dampness, disperse painful obstruction, tonify deficiency

Package
240 Teapills per bottle

Suggested Use
8 pills, three times per day

Ingredients
Pubescent Angelica Root - Du Huo,Siler Root - Fang Feng,Large-Leaf Gentian Root - Qin Jiao,Loranthus Twig & Leaf - Sang Ji Sheng,Eucommia Stem Bark - Du Zhong,Achyranthes Root - Niu Xi (Huai),Cassia Bark - Rou Gui,Dong Quai - Dang Gui,Sichuan Lovage Rhizome - Chuan Xiong,Rehmannia Root Tuber (Prepared) - Shu Di Huang,Chinese Peony Root w/o Bark - Bai Shao,Codonopsis Root - Dang Shen,Poria Sclerotium - Fu Ling,Chinese Licorice Root (Honey-fried) - Zhi Gan Cao