Du Huo Ji Sheng Tang

Du Huo Ji Sheng Tang - Max Nature

Max Nature

$24.00 
SKU: GNDH04

Package
90 Caplets (750mg each) per bottle
7:1 concentrated herbal formula

Directions
3 capsules 2 times daily

Ingredients:
Sang Ji Sheng
Shu Di
Fu Ling
Du Huo
Qin Jiao
Fang Feng
Du Zhong
Niu Xi
Dang Gui
Bai Shao
Ren Shen
Chuan Xiong
Rou Gui
Gan Cao
Hua Jiao