Du Huo Ji Sheng Tang

Du Huo Ji Sheng Tang - Max Nature

Max Nature

$9.80 
SKU: ef-3-D008

Functions

Dispels Wind-Cold-Damp, Tonifies Liver and Kidneys, Tonifies Qi and Blood

Packing

200 Pills per bottle

Directions
8 Pills 3 times a day, 30 minutes to 1 hour away from meals with 250ml of water.

Ingredients
Du Huo, Sang Ji Sheng, Qin Jiao, Fang Feng, Yan Hu Suo, Dang Gui, Chuan Xiong, Shu Di Huang, Bai Shao, Gui Zhi, Fu Ling, Du Zhong, Niu Xi, Dang Shen, Da Zao, Gan Cao