Du Huo Ji Sheng Tang

Du Huo Ji Sheng Tang - Max Nature

Max Nature

$39.50 
SKU: TJ-F005

Du Huo Ji Sheng Tang also know as:
Angelica Pubescens and Sangjisheng Formula

Functions:

Dispels Wind-Cold-Damp, Tonifies Liver and Kidneys, Tonifies Qi and Blood

Ingredients
Pubescent Angelica Root (Du huo) 2.90g, Gentiana Macrophylla Root (Qin jiao)1.94g, Asari Herba (Xi xin) 1.94g Angelica sinensis (Dang gui) 1.94g, Ledebouriella Root (Fang feng) 1.94g, Mulberry Mistletoe Stem (Sang ji sheng) 1.94g, Peony Root (Shao yao) 1.94g, Radix Ligustici (Chuan xiong) 1.94g, Rehmannia Root (Shu di huang) 1.94g, Archyanthis bidentatae Radix (Niu xi) 1.94g, Eucommiae Cortex (Du zhong) 1.94g, Hoelen (Fu ling) 1.94g, Ginseng (Ren shen) 1.94g, Licorice (Gan cao) 1.94g, Cinnamon Bark (Gui zhi) 1.94g

Suggested Use
Take 1 gram 1-3 times per day with warm water orally

Packing
100 g per bottle