Digestive Health Support

Digestive Health Support - Max Nature

Plumflower Brand

$11.89 
SKU: MW83966


Other Name
Kang Ning Wan, Healthy Peaceful Pills. Functions
Drains dampness, eliminates food stagnation, expels wind, regulates qi Package
30 Capsules
Directions
2-3 capsules 3 times a day Ingredients
Fu Ling, Yi Yi Ren, Guang Huo Xiang, Hou Po, Bai Zhi, Shen Qu, Cang Zhu, Mu Xiang, Ge Gen, Gu Ya, Tian Hua Fen, Ju Hua, Ju Hong, Tian Ma, Bo He Contains Tree Nuts & Wheat. The ingredients Shen Qu is processed with wheat and may contain gluten proteins.