Digestive Health Support

Digestive Health Support - Max Nature

Plumflower Brand

$11.89 
SKU: MW83966

Other Name
Kang Ning Wan, Healthy Peaceful Pills.

Functions

Drains dampness, eliminates food stagnation, expels wind, regulates qi

Package
30 Capsules

Directions
2-3 capsules 3 times a day

Ingredients
Fu Ling, Yi Yi Ren, Guang Huo Xiang, Hou Po, Bai Zhi, Shen Qu, Cang Zhu, Mu Xiang, Ge Gen, Gu Ya, Tian Hua Fen, Ju Hua, Ju Hong, Tian Ma, Bo He Contains Tree Nuts & Wheat. The ingredients Shen Qu is processed with wheat and may contain gluten proteins.