Die Da Jiu - Trauma Liniment

Die Da Jiu - Trauma Liniment - Max Nature

Kamwo-Meridian

$29.99 
SKU: MH-DDJ

Functions
Die Da Jiu (trauma liniment) has been used by martial arts practitioners and 'bone setters' throughout Chinese Medicine's history for the treatment of bruises, contusions, sprains, and fractures.

Package

2.0 fl oz bottle.

Suggested Use
Apply externally as directed to affected area no more than 3-4 times daily.

Ingredients
Hu Zhang, Ling Xiao Hua, Zou Ma Jian, Peng Sha, Jiang Zhen Xiang, Tu Bie Chong, Zao Ci, Xue Jie, San Lang, Ze Lan, Zi Ran Tong, Jing Jie, Fang Feng, Wu Jia Pi, Zao Jiao, Chuan Duan, Jiang Huo, Ru Xiang, Mo Yao, Gui Zhi, Bai Ji, Hai Tong Pi in an alcohol base