Da Chai Hu Tang

Da Chai Hu Tang - Max Nature

Kamwo-Meridian

$16.99 
SKU: MCT-DCHT

Functions
Harmonize and release the lesser yang, and drain internal clumping due to heat

Package
240 Teapills per bottle

Suggested Use
8 pills, three times per day

Ingredients
Bupleurum Root - Chai Hu,Pinellia Rhizome (Processed) - Ban Xia (Zhi),Fresh Ginger - Sheng Jiang,Chinese Skullcap Root - Huang Qin,Bitter Orange Young Fruit - Zhi Shi,Chinese Peony Root w/o Bark - Bai Shao,Jujube Fruit - Da Zao,Chinese Rhubarb Root - Da Huang