Da Chai Hu Tang

Da Chai Hu Tang - Max Nature

Kamwo-Meridian

$22.99 
SKU: MPC-DCHT

Functions
Harmonize and release the lesser yang, and drain internal clumping due to heat.

Package
100 Capsules per bottle.

Suggested Use
3 to 6 Capsules three times per day.

Ingredients
Bupleurum Root - Chai Hu, Pinellia Rhizome (Ginger-Processed) - Ban Xia (Jiang Zhi), Fresh Ginger - Sheng Jiang, Chinese Skullcap Root (wine-fried) - Huang Qin, Bitter Orange Young Fruit (wheat-fried) - Zhi Shi, Chinese Peony Root w/o Bark - Bai Shao, Jujube Fruit - Da Zao, Chinese Rhubarb Root (Fu Chao)- Da Huang
(Jiu Chao)