Da Bu Yin Wan

Da Bu Yin Wan - Max Nature

Kamwo-Meridian

$27.69 
SKU: MPC-DBYW

Functions
Enrich the yin and direct fire downward

Package
100 Capsules per bottle.

Suggested Use
3 to 6 Capsules three times per day.

Ingredients
Rehmannia Root Tuber (Prepared) - Shu Di Huang, Carapax et Plastrum Testudinis (Wine-fried) - Gui Ban (Jiu Chao), Phellodendron Bark (Dry-fried) - Huang Bai (Chao), Anemarrhena Rhizome (Wine-fried) - Zhi Mu (Jiu Chao)