Da Bu Yin Wan

Da Bu Yin Wan - Max Nature

Kamwo-Meridian

$16.99 
SKU: MCT-DBYW

Functions
Enrich the yin and direct fire downward

Package
240 Teapills per bottle

Suggested Use
8 pills, three times per day

Ingredients
Rehmannia Root Tuber (Prepared) - Shu Di Huang,Carapax et Plastrum Testudinis (Wine-fried) - Gui Ban (Jiu Chao),Phellodendron Bark (Dry-fried) - Huang Bai (Chao),Anemarrhena Rhizome (Wine-fried) - Zhi Mu (Jiu Chao)