CystiQuell

CystiQuell - Max Nature

Max Nature

$19.75 
SKU: BP-CYQ

Directions:
3 Capsules 2 times a day.

Product Details:
60 Capsules per bottle (9:1 extract) caps
10:1 (average) 500mg

Ingredients:
Chai Hu, Dang Shen, Fu Ling, Huang Qin, Bai Shao, Da Zao, Ban Xia, Dang Gui, Niu Xi, Chen Pi, Yuan Zhi, Fang Feng, Mai Men Dong, Gan Cao, Ye Jiao Teng, Sheng Jiang, Huang Qi