Clear & Calm

Clear & Calm - Max Nature

Max Nature

$19.75 
SKU: BP-CC

Directions:
3 Capsules 2 times a day

Product Details:
60 Capsules per bottle (12:1 extract)
10:1 (average) 500mg

Ingredients
Sheng Di, Mai Men Dong, Fu Ling, Dang Shen, Bai Zhu, Dan Zhu Ye, Chi Shao, Bai Shao, Qiang Huo, Fang Feng, Che Qian Zi, Sheng Ma, Deng Xin Cao, Huang Lian, Hu Po, Gan Cao Shao