Chuan Xiong Cha Tiao San

Chuan Xiong Cha Tiao San - Max Nature

Max Nature

$9.80 
SKU: ef-3-c002

Functions
For the common cold, upper respiratory tract infection, migraine, rhinitis, nasal polyps and sinusitis.

Packing

200 Pills per bottle

Directions
8 Pills 3 times a day, 30 minutes to 1 hour away from meals with 250ml of water.

Ingredients
Chuan Xiong, Jing Jie, Fang Feng, Yan Hu Suo, Bo He, Bai Zhi, Gan Cao, Sheng Jiang, Xia Ku Cao, Huang Qin, Cu Xiang Fu