China Tung Hsueh Pills - Zhong Guo Tong Xue Wan 中国通血丸

China Tung Hsueh Pills - Zhong Guo Tong Xue Wan 中国通血丸 - Max Nature

Max Nature

$26.49 
SKU: MW-3957

Functions
Invigorates the Blood, Moves Qi, Nourishes Blood, Tonifies Liver and Kidneys, Warms the Yang

Directions
8 pills, 3 times a day.

Package
100 Tablets per bottle
Net Wt. 0.8oz (27g)

Ingredients (Pin Yin): Dang gui, Ru xiang (cu), Mo yao (cu), Tu mu xiang, Dan shen, Rou gui, Di huang (shu), Xu duan, Xue jie, Yan hu suo, An xi xiang

Other Ingredients: Hydrated magnesium silicate, Activated carbon, China wax