Change & Enrich

Change & Enrich - Max Nature

Max Nature

$24.00 
SKU: BP-CE

Change & Enrich:
A popular Chinese herbal blend that holds health benefits such as, has the effect of coursing the liver Resolving depression Fortifying the spleen Supplementing the qi enriching the kidneys Nourishes the liver Calms the heart & quiets the spirit Eliminating vexation.

Indications:
Irritability & or depression Hot flashes & or night sweats Heart Palpitations & or insomnia.

Directions:
Three capsules two times per day.

Product Details:
60 (9:1 extract) capsules
10:1 (average) 500mg

Ingredients:
Fu Shen (Sclerotium Pararadicis Poriae), Stir-fried Suan Zao Ren (Semen Zizyphi Spinosae), Ye Jiao Teng (Caulis Polygoni Multiflori), Fu Xiao Mai (Fructus Levis Tritici), Da Zao (Fructus Jujubae), Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae), Lu Ti Cao (Herba Pyrolae), Chai Hu (Radix Bupleuri), Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong), Bai Shao (Radix Paeoniae Albae), Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae), Sheng Di (uncooked Radix Rehmanniae), Dan Pi (Cortex Moutan), Zhi Zi (Fructus Gardeniae), Zhi Mu (Rhizoma Anemarrhenae), Yu Jin (Tuber Curcumae), Shan Zhu Yu (Fructus Corni), Mix-fried Gan Cao (Radix Glycyrrhizae)