Chai Hu Shu Gan Wan

Chai Hu Shu Gan Wan - Max Nature

Max Nature

$9.80 
SKU: ef-3-c003

Functions

Moves Liver Qi, Regulates Qi and Blood, Harmonizes Liver and Spleen

Packing

200 Pills per bottle

Directions
8 Pills 3 times a day, 30 minutes to 1 hour away from meals with 250ml of water.

Ingredients
Chai Hu, Bai Shao, Fu Chao Zhi Qiao, Cu Xiang Fu, Gan Cao, Chen Pi, Chuan Xiong