Chai Hu Long Gu Mu Li Tang

Chai Hu Long Gu Mu Li Tang - Max Nature

Kamwo-Meridian

$16.99 
SKU: MCT-CHLGMLT

Functions
Unblock the three yang stages, sedate and calm the spirit

Package
240 Teapills per bottle

Suggested Use
8 pills, three times per day

Ingredients
Chinese Rhubarb Root - Da Huang,Bupleurum Root - Chai Hu,Pinellia Rhizome (Processed) - Ban Xia (Zhi),Poria Sclerotium - Fu Ling,Cassia Twig - Gui Zhi,Jujube Fruit - Da Zao,Fresh Ginger - Sheng Jiang,Asian Ginseng (Red) - Ren Shen (Hong),Fossilia Ossis Mastodi - Long Gu,Oyster Shell - Mu Li,Chinese Skullcap Root - Huang Qin