Bupleurum & Rehmannia Combination Capsules - Chai Hu Qing Gan Tang - 柴胡清肝湯

Bupleurum & Rehmannia Combination Capsules - Chai Hu Qing Gan Tang - 柴胡清肝湯 - Max Nature

Max Nature

$25.60 
SKU: STC-174

Functions
Drains fire, relieves toxicity, spreads the Liver qi, and strengthens the Spleen.

Package
100 Capsules (500mg each) per bottle

Suggested Use
2 capsules 3 times daily.

Ingredients
Radix Angelicae sinensis (dang gui), Radix Bupleuri (chai hu), Radix Rehmanniae (sheng di huang), Radix Paeoniae rubra (chi shao), Fructus Arctii (niu bang zi),Rhizoma Chuanxiong (chuan xiong), Fructus Forsythiae (lian qiao), Radix Scutellariae (huang qin), Fructus Gardeniae (shan zhi zi), Radix Trichosanthis (gua lou gen), Radix Glycyrrhizae (gan cao), Radix Saposhnikoviae (fang feng).