Bupleurum & Dragon Bone Combination Capsules - Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang - 柴胡加龍骨牡蠣湯

Bupleurum & Dragon Bone Combination Capsules - Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang - 柴胡加龍骨牡蠣湯 - Max Nature

Max Nature

$25.99 
SKU: STC-166

Functions
to calm irritability and anxiety, help insomnia, palpitations and the sensation of fullness in the body.

Package
100 Capsules (500mg each) per bottle

Suggested Use
2 capsules 3 times daily.

Ingredients
Bupleurum root (chai hu), Poria Sclerotium (fu ling), Pinellia rhizome (zhi ban xia), Chinese skullcap root (huang qin), Dragon bone (fossilized bones of mammals) (long gu), Oyster shell (mu li), Jujube fruit (da zao), Chinese rhubarb root & rhizome (da huang), Asian ginseng root (ren shen),Cinnamon twig (gui zhi),Ginger fresh rhizome (sheng jiang).