Bu Zhong Yi Qi Wan Central Chi 补中益气

Bu Zhong Yi Qi Wan Central Chi 补中益气 - Max Nature

Max Nature

$79.80 
SKU: MW-3667E

Functions
Tonifies the Qi, strengthens the Spleen and Stomach, Raises Sunken Yang

Package
Available in 200 teapills or 1,000 teapills at $48.60

Directions
8 pills, 3 times daily

Ingredients
Astragalus membranaceus root - Huang qi, Glycyrrhiza uralensis root - Gan cao, Codonopsis pilosula root - Dang shen, Atractylodes macrocephala rhizome - Bai zhu, Angelica sinensis root - Dang gui, Cimicifuga heracleifolia rhizome - Sheng ma, Bupleurum chinense root - Chai hu, Citrus reticulata peel - Chen pi, Ziziphus jujuba fruit - Da zao, Zingiber officinale rhizome-fresh - Sheng jiang, Botanical wax, Talcum