Bu Zhong Yi Qi Tang

Bu Zhong Yi Qi Tang - Max Nature

Kamwo-Meridian

$16.99 
SKU: MCT-BZYQW

Functions
Tonify the middle burner, augment the qi, raise the yang, and lift what has sunken

Package
240 Teapills per bottle

Suggested Use
8 pills, three times per day

Ingredients
Astragalus Root - Huang Qi,Chinese Licorice Root (honey-fried) - Zhi Gan Cao,Codonopsis Root - Dang Shen,Fresh Ginger - Sheng Jiang,Bai-Zhu Atractylodes Rhizome - Bai Zhu,Dong Quai - Dang Gui,Tangerine Mature Rind - Chen Pi,Jujube Fruit - Da Zao,Chinese Cimicifuga Rhizome - Sheng Ma,Bupleurum Root - Chai Hu