Bi Xie Shen Shi Tang

Bi Xie Shen Shi Tang - Max Nature

Max Nature

$9.80 
SKU: ef-3-P004

Functions

Dioscorea Decoction to Leach Out Dampness, treats eczema, contact dermatitis, thromboangiitis obliterans, prostatitis, gonorrhea and cervicitis.

Packing

200 Pills per bottle

Directions
8 Pills 3 times a day, 30 minutes to 1 hour away from meals with 250ml of water.

Ingredients
Huang Bo, Xia Ku Cao, Che Qian Zi, Guang Huo Xiang, Tu Fu Ling, Cang Zhu, Dan Zhu Ye, Bai Xian Pi, Yi Yi Ren, Tong Cao, Ze Xie, Mu Dan Pi, Mian Bi Xie