Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Wan

Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Wan - Max Nature

Max Nature

$9.80 
SKU: ef-3-B004

Functions

Nourishes Blood, Tonifies Yin, Calms the Hun and Shen, Subdues Liver Yang, Clears Deficiency Heat, Regulates Qi and Blood

Packing

200 Pills per bottle

Directions
8 Pills 3 times a day, 30 minutes to 1 hour away from meals with 250ml of water.

Ingredients
Fa Ban Xia, Chen Pi, Bai Zhu, Fu Ling, Tian Ma, Sheng Jiang, Gan Cao, Da Zao, Ze Xie, Huang Bo