Bai Zi Yang Xin Wan 柏子养心丸

Bai Zi Yang Xin Wan 柏子养心丸 - Max Nature

Ever Spring

$20.00 
SKU: N083

Functions
Bai Zi Yang Xin Wan is used to replenish Qi to nourish blood and to calm ones mind. It is indicated for insufficiency and coldness of the heart-energy palpitation of the heart insomnia and frequent dreams and amnesia.

Package
200 pills per bottle
Net Wt. 1.27oz (180mg)

Directions
5-8 Pills with warm water, 2-3 times daily

Ingredients
Bai zi ren - Semen Biotae, Dang shen - Radix Codonopsis, Huang qi - Radix Astragali, Chuan xiong - Rhizoma Chuanxiong, Dang gui - Radix Angelicae Sinesis, Fu ling - Poria, Yuan zhi - Radix Polygalae, Suan zao ren - Semen Ziziphi Spionsae, Rou gui - Cortex Cinnamomi, Wu wei zi - Fructus Schisandrae, Ban xia qu, Gan cao - Radix Glycyrrhizae