Bai He Gu Jin Wan

Bai He Gu Jin Wan - Max Nature

Kamwo-Meridian

$16.99 
SKU: MCT-BHGJW

Functions
Nourish the yin, moisten the Lungs, transform phlegm, and stop coughing

Package
240 Teapills per bottle

Suggested Use
8 pills, three times per day

Ingredients
Rehmannia Root Tuber - Sheng Di Huang,Chinese Peony Root w/o Bark - Bai Shao,Dong Quai - Dang Gui,Ophiopogon Root - Mai Men Dong,Platycodon Root - Jie Geng,Lily Bulb - Bai He,Scrophularia Root - Xuan Shen,Chinese Licorice Root - Gan Cao,Sichuan Fritillary Bulb - Chuan Bei Mu