Bai He Gu Jin Tang

Bai He Gu Jin Tang - Max Nature

Kamwo-Meridian

$20.99 
SKU: MPC-BHGJT

Functions
Nourish the yin, moisten the Lungs, transform phlegm, and stop coughing

Package
100 Capsules per bottle.

Suggested Use
3 to 6 Capsules three times per day.

Ingredients
Rehmannia Root Tuber (prepared) - Shu Di Huang, Rehmannia Root Tuber - Sheng Di Huang, Ophiopogon Root - Mai Men Dong, Lily Bulb - Bai He, Chinese Peony Root w/o Bark - Bai Shao, Dong Quai - Dang Gui, Zhejiang Fritillary Bulb - Zhe Bei Mu, Chinese Licorice Root - Gan Cao, Platycodon Root - Jie Geng, Scrophularia Root - Xuan Shen