Ba Zheng San

Ba Zheng San - Max Nature SALE

Max Nature

$2.99 $8.20
SKU: TL096

EXPIRED JUNE 2016 - 3 LEFT IN STOCK Description
Clears heat, decreases Heart fire, relieves excess water. Package
192 pills per box Suggested Use
12-16 pills 2-3 times a day. Ingredients
Tong Cao (Medulla Tetrapanacis), Che Qian Cao (Herba Plantaginis), Bian Xu (Herba Polygoni Avicularis), Da Huang (Radix Et Rhizoma Rhei), Zhi Zhi (Fructus Gardeniae), Qu Mai (Herba Dianthus), Gan Cao (Radix Glycyrrhizae), Huang Bai (Cortex Phellodendri), Jin Qian Cao (Herba Lysimachiae)