Ba Zhen Yi Mu Wan

Ba Zhen Yi Mu Wan - Max Nature

Max Nature

$7.50 
SKU: bio-TL119

Direction:

Take 16 pills each time, 3 times a day.

Ingredients:

Yi Mu Cao(Herba Leonuri) 29.63%
Shu Di Huang(Prepared Rehmannia Root) 14.81%
Dang Gui(Chinese Angelica Root) 14.81%
Dang Shen(Codonopsis Root) 7.41%
Bai Zhu(White Atractylodes) 7.41%
Fu Ling(Poria cocos) 7.41%
Bai Shao(White Peony Root) 7.41%
Chuan Xiong(Ligusticum Rhizome) 7.41%
Gan Cao (Radix Glycyrrhizae) 3.7%

Packing

192 pills per box