Ba Zhen Tang

Ba Zhen Tang - Max Nature

Max Nature

$48.00 
SKU: GNBZ40


Package
270 Caplets (750mg each) per bottle
7:1 concentrated herbal formula

Directions
3 capsules 2 times daily

Ingredients:
Shu Di Huang, Dang Shen, Bai Zhu, Fu Ling, Dong Gui, Bai Shao, Chuan Xiong, mix-fried Gan Cao, Sheng Jiang, Da Zao