Ba Zhen Tang

Ba Zhen Tang - Max Nature

Max Nature

$26.75 
SKU: CLBZ40-BP

Package
120 Capsules per bottle
10:1 powdered extract 500 mg capsule.

Directions

3 Capsules 2 times a day.

Ingredients:
Shu Di Huang
Dang Shen
Bai Zhu
Fu Ling
Dong Gui
Bai Shao
Chuan Xiong
mix-fried Gan Cao
Sehng Jiang
Da Zao