Ba Ji Yin Yang Wan

Ba Ji Yin Yang Wan - Max Nature

Kamwo-Meridian

$16.99 
SKU: MCT-BJYYW

Functions
Meridian Classic Teapills Ba Ji Yin Yang Wan tonifies kidney yang, nourishes kidney yin, dispels wind and eliminates dampness, tonifies blood, astringes jing with symptoms such as weak or painful low back or joints, arthritis, rheumatism, or impotence.

Package
240 Teapills per bottle

Suggested Use
8 pills, three times per day

Ingredients
Rehmannia Root Tuber (Prepared) - Shu Di Huang,Chinese Yam Rhizome - Shan Yao,Morinda Root - Ba Ji Tian,Epimedium Aerial Parts - Yin Yang Huo,Scythian Lamb Rhizome - Gou Ji,Japanese Teasel Root - Xu Duan,Lycium Fruit - Gou Qi Zi,Eucommia Stem Bark - Du Zhong,Chinese Peony Root w/o Bark - Bai Shao,Asiatic Dogwood Fruit w/o Seed - Shan Zhu Yu,Cherokee Rose - Jin Ying Zi,Sacred Lotus Stamen - Lian Xu,Dong Quai - Dang Gui