Ba Ji Yin Yang Wan

Ba Ji Yin Yang Wan - Max Nature

Max Nature

$9.80 
SKU: ef-3-B013

Functions
For low libido, frequent urination, lower back pain and impotence.

Packing

200 Pills per bottle

Directions
8 Pills 3 times a day, 30 minutes to 1 hour away from meals with 250ml of water.

Ingredients
Ba Ji Tian, Ying Yang Huo, Gou Qi Zi, Du Zhong, Dang Gui, Bai Shao, Shan Yao, Shu Di Huang, Tu Si Zi, Shan Yu Rou, Xu Duan, Jin Ying Zi, Gan Cao, Dang Shen