An Shui Wan Teapills 安睡丸

An Shui Wan Teapills 安睡丸 - Max Nature

Max Nature

$23.55 
SKU: MW-3380

Functions
Calms the Shen, Nourishes the Heart, Tonifies Blood, Nourishes Yin, Strengthens Qi

Directions
8 pills, 3 times daily

Package
200 Teapills per bottle
Net Wt. 1.2 oz. (33g)

Ingredients
Ye Jiao Teng - Polygonum Multiflorum Vine, Fu Xiao Mai - Triticum Aestivum Fruit, Yuan Zhi - Polygala Tenuifolia Root, Shu Di Huang - Rehmannia Glutinosa Root - prepared, Bai Zi Ren - Platycladus Orientalis Seed, Suan Zao Ren - Ziziphus Jujuba Seed, Chen Pi - Citrus Reticulata Peel, Fu Ling - Poria Cocos Fungus, Dang Gui - Angelica Sinensis Root, Shan Yao - Dioscorea Opposita Rhizome, Dang Shen - Codonopsis Pilosula Root, Xuan Shen - Scrophularia Ningpoensis Root, Mai Men Dong - Ophiopogon Japonica Tuber, Jie Geng - Platycodon Grandiflorum Root, Bai Zhu - Atractylodes Macrcephala Rhizome, Shi Chuang Pu - Acorus Tatarinowii Rhizome, Gan Cao - Glycyrhiza Uralensis Root, Wu Wui Zi - Schisandra Chinensis Fruit, Botanical Wax, Activated Carbon, Talcum
Contains Wheat