An Shen Ding Zhi Wan 安神定志丸

An Shen Ding Zhi Wan 安神定志丸 - Max Nature

Max Nature

$8.20 
SKU: TL100

Functions
Nourishes the Heart, astringes the Liver, calms the Spirit, facilitates sleep and treats irritable thirst and sweating from Deficiency. Nourishes the Heart Yin and Blood and calms the Spirit. Heavily settles and calms the Spirit, calms the Liver, benefits the Yin and anchors Floating Yang.

Package
192 pills per box (4 packs x 48)
Net Wt. 1.2oz (33g)

Directions
Take 8 pills from the blister pack with warm water, 3 times daily.

Ingredients
Suan Zao Ren(Semen Ziziphi Spinosae), Bai Zi Ren (Semen Platycladi), Gan Cao (Radix Glycyrrhizae), Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae Chinensis), Yu Jin (Radix Curcumae), Mai Dong (Radix Ophiopogonis), Ju Hua (Flos Chrysanthemi), Yuan Zhi (Radix Polygalae), Shi Chang Pu (Rhizoma Anemones Altaicae), Fa Ban Xia (Rhizoma Pinelliae Preparatum), Ye Jiao Teng (Caulis Polygoni Multiflori), Da Zao (Fructus Jujubae), Bai Shao (Radix Paeoniae Alba), Mai Ya (Fructus Hordei Germinatus), Fu Ling (Poria cocos)